ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2766/24-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

MOHAMMAD D. FIAZ – ΨΙΛΙΚΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, Σατωβριάνδου 27 – Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14/11/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «Πορτοκαλάδα Λουξ 330ml» ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. Στοιχεία προϊόντος όπως αναγράφονται επί της συσκευασίας : Ημ. Λήξης 19/11/14 – 612 15:57. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.