ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1026/01-04-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝ.-ΧΟΝ. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΤΡΟΦΙΜΑ Ευρυπίδου 28 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-03-2016, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το «Βακαλάο ΑΑΑ 8,50€» ενώ με βάση το τιμολόγιο αγοράς 0017/003944-24/3/2016 της «ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ», ήταν «ΥΓΡΑΛΑΤΟ LING ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ», με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.