Με την υπ’ αριθμ. 1053/7-4-2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο2§14Ε της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 24 § 1 του Ν. 4177/2013, ( ΦΕΚ 173/Α΄), πρόστιμο Δυο Χιλιάδες  ευρώ (2.000,00 €)  στην εταιρεία « ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με έδρα ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΤ31 ΣΙΝΔΟΣ, γιατί  μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας  στις 30-3-2021, στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Τζων Κέννεντυ 148-Περιστέρι- διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο (2) ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) τα οποία ήταν και τα δύο εκτός λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 2§6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.