Με την αρ. πρωτ. 1059/24-05-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 8.000 € (οκτώ χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, υποκ. Λένορμαν 226 & Αμφιαράου – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-05-2018, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : α) Έλλειψη πινακίδας τιμής για τα προϊόντα «κερί κύλινδρος 90 ωρών» με BC5205625502501, «φυτό βασιλικός» με BC7613035143906, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., για την οποία  σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4A του ιδίου άρθρου προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€, και β) Στο προϊόν «Χταπόδι Μεξικού» 0,545 κ. με BC2240701004909 το οποίο ήταν συσκευασμένο σε κατεψυγμένη μορφή αναγραφόταν μόνο το βάρος χωρίς να αναφέρεται η τιμή τεμαχίου. κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 § 4Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1000€.

Το γεγονός ότι  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 6α παραγράφου ορίζεται στο τριπλάσιο ήτοι στις 6.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει τρείς φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της έλλειψης πινακίδας τιμών- εντός τριετίας.

Συγκεκριμένα στις 9/10/2017 ελεγκτές της Υπηρεσίας μας συνέταξαν την α/α 501 Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2439/20-10-2017 Απόφαση Προστίμου & στις 23/11/2017 ελεγκτές της Υπηρεσίας μας συνέταξαν την α/α 516 Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2844/04-12-2017 Απόφαση Προστίμου.

Το γεγονός ότι  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 6β παραγράφου ορίζεται στο διπλάσιο ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της έλλειψης τιμής τεμαχίου- εντός τριετίας.

Συγκεκριμένα στις 23/11/2017 ελεγκτές της Υπηρεσίας μας συνέταξαν την α/α 516 Έκθεση Ελέγχου σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2844/04-12-2017 Απόφαση Προστίμου.