Με την με αρ. πρωτ. 1074/26-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση «ΤΣΟΥΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα στην οδό Λένορμαν 87, στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 04/02/2019 διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα σε μη εδώδιμα προϊόντα, κατά παράβαση του Αρθρ. 50§1 της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017).