Με την υπ’ αρ. 10960/02-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΑΛΑΜΠΡΟ ΓΚΑΕΤΑΝΟ» με έδρα επί της οδού Δ. Μπογρή 1, Σαλαμίνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 24-10-2018 στο κατάστημα εστίασης της ανωτέρω επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι διέθετε επαναγεμιζόμενες συσκευασίες (μη σφραγισμένες) ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση στον τελικό καταναλωτή, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 2Γ της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).