Με την αρ. πρωτ. 1127/12-04-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) στην επιχείρηση «XAITHARI 243 PETROLEUM E.E.», διότι ύστερα από έλεγχο – δειγματοληψία που διενήργησαν υπάλληλοι του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων Πειραιά την 14-12-2020 στην παραπάνω επιχείρηση, που βρίσκεται στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 243 στο Χαϊδάρι, διαπιστώθηκε η κατοχή και διάθεση μη κανονικού πετρελαίου κίνησης, διότι παρουσιάζει σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 40,00C αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 55,00C.

Σύμφωνα με το άρθρο 20§5 του Ν.4177/2013 (173/Α΄/8-8-2013) στα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται μη κανονικά καύσιμα, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Φ.Ε.Κ. 1039/Β΄/2010) και ειδικότερα στο άρθρο 1§8.1.ii. Το ανωτέρω συνολικό ποσό προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22§1 του Ν. 4177/13 έχει διπλασιαστεί λόγω υποτροπής.