ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1210 / 18-06-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500  (πεντακοσίων   ευρώ) στο ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

    << ALANGERIY MEHMOD του SAID ,  Ζυμπρακάκη 28  , Αθήνα   >> ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  09 /06/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη προέλευσης στο προίον Πατάτα Αιγύπτου   ”  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 1 παρ 2  της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ