Με την υπ’ αρ. 12511/10-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα επί της οδού Π. Ράλλη 462Α στη Νίκαια, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα πετρελαίου κίνησης που λήφθηκε από το πρατήριο υγρών καυσίμων της επιχείρησης, που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση βρέθηκε, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ., ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι έχει σημείο ανάφλεξης <400C αντί του ελάχιστου επιτρεπόμενου 550C, γεγονός που συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 8.1 περ. (ii) της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/2010.