Με την υπ’ αριθμ. 12827/5-12-2017 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ZACKRET Α.Ε.» με έδρα στο 18 χλμ Παλλήνης-Σπάτων, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 24-11-2017 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 6 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι στον χώρο πώλησης των υποδημάτων δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα στην οποία να απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις ως επεξήγηση, κατά παράβαση του άρθρου  63 §3 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).