Με την αρ. πρωτ. 1284/09-07-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση Γ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΤΙΣΤΑΣ» Υπ. Φιλοποίμενος 4, Κ.Α.Α. Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-06-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα κοτόπουλα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 § 1των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.