Επιβολή προστίμου για πώληση κομμένου κιμά

Με την υπ’ αρ. 13081/27-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) στην επιχείρηση «ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε» με έδρα εντός Ο.Κ.Α.Α. επί της οδού ΚΡ 10-15 στον Αγ. Ι. Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 19-12-2018 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού ΚΡ 10-15 στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά κοτόπουλου, κομμένο εκ των προτέρων, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017). Η ως άνω επιχείρηση είχε υποπέσει στην ίδια παράβαση εντός της προηγούμενης τριετίας, και συνεπώς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22, παρ. 1 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013).