Με την υπ’ αρ. 13228/19-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Α.Ε.» με έδρα επί της 2ας Μεραρχίας 11, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 11/12/2017 στο κρεοπωλείο της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 3, στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν επί της πινακίδας πώλησης η προέλευση – καταγωγή για το είδος «Γίδα», κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).