Με την υπ’ αριθμ.  1333/10-5-2021  απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20§7Α της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 24 § 1 του Ν. 4177/2013, (ΦΕΚ 173/Α΄), πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» , γιατί  μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 23-4-2021, στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Αγίου Φανουρίου 95, Ίλιον, διαπιστώθηκε η πώληση σε χύμα μορφή κιμά  εκ των προτέρων κομμένου κατά παράβαση του άρθρου 20§1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.