Με την με αριθ. 1338/12-04-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Εγια παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Κασταμονής 67 & Αλαμάνας 29 στη Ν. Ιωνία στις 05-04-2021, διαπιστώθηκε μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο σημείο έκθεσης ενός προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 1§1 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 της ως άνω Υ.Α.