Με την αρ. πρωτ. 1398/17-07-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡ. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», Θεμιστοκλέους 1, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08-07-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη Δελτίου Παραπόνων Πελατών εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.