ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1402/12-05-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

MEAT4ALL ΜΟΝ. ΙΚΕ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ Φιλοποίμενος 12-14 Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-04-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν «Συκωταριές φρέσκιες ελληνικές», κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 26 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.