ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1403/12 -05-16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000   (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση   

  <<GOGO SAIMIR  >> Φιλοποίμενος 3Β    , Αθήνα   διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 28/04/2016,  διαπιστώθηκε   έλλειψη πινακίδας  τιμής στο προϊόν Στήθος Κοτόπουλο,   κατά παράβαση των   άρθρων  7 του Ν. 4177/13 και  άρθρων  1 & 26   της ΔΙ.Ε.Π.Π. Υ