Με την υπ’ αριθμ. E.M. 1403/31-10-2019 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ 1.000€ στην επιχείρηση JUST TOYS σύμφωνα με το άρθρο 50§9Α της Υ.Α με αριθμ. 91354 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.17), διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της εταιρίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΕΒΕ στην οδό  Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 8, στην ΠΑΛΛΗΝΗ διαπιστώθηκε ότι το προϊόν POPATOY- συσκευασία που περιέχει παιχνίδι, δεν έφερε τις απαιτούμενες ενδείξεις στα ελληνικά κατά παράβαση του άρθρου 50 της ως άνω Υ.Α.