Με την υπ’ αριθμ.  1410/10-5-2021  απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 19§2Β της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), πρόστιμο Χίλια  Ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση «ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» με έδρα Ν. Πλαστήρα 102, Άγιοι Ανάργυροι, γιατί  μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας  στις 27-4-2021, στο κατάστημα-κρεοπωλείο της επιχείρησης – επί της ανωτέρω οδού- διαπιστώθηκε η πώληση α) σφάγιου ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΣΠΑΛΑ, β) σφάγιο ΝΕΑΡΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΝΟΥΑ χωρίς να αναγράφεται στην πινακίδα πώλησης η χώρα προέλευσης αυτών, κατά παράβαση του άρθρου 19§1Δ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 7§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄)