Με την υπ’ αριθμ. 14183/28-11-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ στην επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με έδρα το 10ο χλμ Επαρχιακής Οδού Ελευσίνας-Δερβενοχωρίων, Θέση Κόκκινη Βοιωτίας, σύμφωνα με το ν. 4177/2013 και το άρθρο 133 παρ. 5 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» επειδή, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία, διαπιστώθηκε η παραγωγή καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση (μπρικέτες ξύλου), επί της συσκευασίας των οποίων δεν αναγράφεται η κλάση στην οποία κατατάσσονται, η πηγή τους, η προέλευσή τους και η μέγιστη υγρασία τους κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/31-07-2014 καθώς και η μη αναγραφή επί του παραστατικού διακίνησης του ως άνω αναφερόμενου είδους της προέλευσης και της πηγής κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 4 της προηγούμενης έκδοσης των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2-861/14-08-2013), που ήταν σε ισχύ την χρονική στιγμή έκδοσης του παραστατικού (10/12/2013).