ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 146/04-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ (49ο ΓΥΜΝ. ΑΘΗΝΩΝ), Τσούντα & Κήπων 111, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28/01/2015, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο του κυλικείου το κουλούρι πωλείται 0,50 λεπτά του € αντί 0,40 λεπτά του € που είναι διατιμημένο.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 137 § 4 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.