Με την υπ’αρ. οικ.14616/21-9-2016 απόφαση της   Δ/νσης Ανάπτυξης-Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 5 του νόμου Ν.4177/13 (ΦΕΚ173/Α΄/8-8-13) σε συνδυασμό με το άρθρο 1παρ.8.1 περίπτωση ii της υπουργικής απόφαση με αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/07-07-2010)(ΦΕΚ 1039/Β΄) στην επιχείρηση «CORAL A.E.» (Hρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι) , επειδή, ύστερα από τη δειγματολήψία που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας , στις 23-01-14, από το πρατήριο υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ » (υποκατάστημα Καλλιθέας) στο είδος καυσίμου “βενζίνη αμόλυβδη 100RΟΝ ”, διαπιστώθηκε ότι προμήθευσε την προαναφερόμενη επιχείρηση με καύσιμο “βενζίνη αμόλυβδη 100RΟΝ ” ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ.30/075/102/2014/21-02-2014 έκθεση εξέτασης δείγματος και την υπ’αρ.30/075/102/2014/16-04-2014 έκθεση κατ΄έφεση εξέτασης της Δ΄Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά–Τμήματος Α΄του ΓΧΚ, καθώς και την υπ΄αρ. 30/010/000/48/2016/03-06-2016 ομόφωνη απόφαση του ΑΧΣ, το προαναφερόμενο δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 100RON ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, καθώς περιείχε ολεφίνες 26,3%v/v αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 18,0%v/v και το δείγμα βυτιοφόρου ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιείχε ολεφίνες 27,6%v/v αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 18,0% v/v.