Με την αρ. πρωτ. 149/07-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΣΑΜΗΣ ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, Σανταρόζα 3, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-01-2019, διαπιστώθηκε μη ύπαρξη τιμοκαταλόγου για καθήμενους εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 70 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.