Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 150 / 14.02.2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) στην επιχείρηση «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής στην οδό ΣΏΡΟΥ 1 , με Α.Φ.Μ. 094062259 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 παρ . 11 και 86 παρ. 2 της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 30/ 01 / 2019 στο υποκατάστημά της πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Παρ. Λ. Κύμης – Κερασιάς 82 , βρέθηκε μία αντλία με S.N.: 1114331674,1 μάρκας DEM. G. SPYRIDES, MODEL M5215D/2014, με ελλιπή φάκελο τεκμηρίωσης ήτοι να μην περιέχει:

  1. Οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (display) των μη μηδενιζόμενων αθροιστών και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού και
  2. κατάλογο των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού κατά παράβαση του άρθρου 86 παρ . 1 περιπτώσεις Δ και Ε της Υ.Α. 91354 /2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/ Β΄/30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει και
  3. για την ίδια αντλία δεν βρέθηκαν επικολλημένες ταινίες ασφαλείας που αφορούν την σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικών σημείων της κατά παράβαση του άρθρου 84 παρ. 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης .