Με την υπ’ αριθμ. EM – 1556/19-11-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην επιχείρηση ΡΑΪΚΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΑ με Α.Φ.Μ. 058092236 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και έδρα επί της οδού Αλαμάνας & Χρυσής Ακτής, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας σύμφωνα με το άρθρο 70§4Δ της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.8.2017)για παράβαση της §1 του ιδίου άρθρου διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο το προϊόν «Καφές καπουτσίνο», ούτε υπήρχε πουθενά αναρτημένη η τιμή πώλησης αυτού.