Με την υπ’αρ. 1591/30-1-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 82 (παρ.5δ) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «XIA JINGHONG MENGHAI – EMΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» [έδρα: Περιδου & Σκαλίδη 1 στον Κίσσαμο Χανίων], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 23.01.2015, στο κατάστημα της επιχείρησης «CHEN WU TING SHUN ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» στην Καλλιθέα (Χαροκόπου Παν. 85 & Εσπερίδων 54-56)   διαπιστώθηκε ότι είχε προμηθεύσει το παραπάνω κατάστημα   με υποδήματα   με δελτίο αποστολής–τιμολόγιο στο οποίο δεν αναγράφονταν οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί , κατά παράβαση του άρθρου 82 (παρ.4) της Υ.Α. Α2-718/2014.