Με την υπ’ αριθμ. E.M. 1629/17/8-1-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση ElectronicsIntercommerceΜονοπρόσωπη ΙΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 50§9Ατης με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017)για παράβαση της §1Δ και §1ΣΤ του ιδίου άρθρου λόγω απουσίας απαιτούμενων ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα για προϊόν tabletTrekstorsurftabwintron 7.0.