ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Αρ.Πρ.157873/06-05-19 ως προς το ύψος προστίμου λόγω υποτροπής.

Με την με αρ. πρωτ.167967/09-05-19 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικά πρόστιμο 3.500 €( τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), στην επιχείρηση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ Α.Ε.Β.Ε» με έδρα Θεομήτορος 50 στον Άγιο Δημήτριο και ειδικότερα: α) τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00€) για πώληση έτοιμου κομμένου κιμά χοιρινού εκ των προτέρων στις προθήκες του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 20παρ1 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20παρ.7Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

Το πρόστιμο τριπλασιάστηκε λόγω επανειλημμένης υποτροπής β) πεντακόσια ευρώ (500,00€) για πώληση του προϊόντος «Νεαρό μοσχάρι νωπό, πλάτη Ολλανδίας» όπου δεν αναγραφόταν η κατάταξη του ζώου στην πινακίδα πώλησης ή σε καρτελάκι στην βιτρίνα του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ 1 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ7Γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.