Επιβολή προστίμου για έλλειψη επί του τιμοκαταλόγου του όγκου της συσκευασίας σε mlσε μπύρα ( Άρθρο 71 παρ3Ε της Υ.Α 91354/2017-ΦΕΚ2983/Β/30-08-2017)

Με την υπ’αρ.  1683/05 -03-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικού τομέα επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500.00) ευρώ στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα επί της οδού Μενελάου 67, στο Ίλιον, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήσανε ελεγκτές της υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 06/03/2018για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν επί του τιμοκαταλόγου ο όγκος της συσκευασίας σε mlγια το μπουκάλι της μπύρας AMSTELκατά παράβαση του άρθρου 71 παρ 3Ε της Υ.Α 91354/2017-ΦΕΚ2983/Β/30-08-2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.