Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 2/3/2018 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου, στο υποκατάστημα της εταιρείας ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. που βρίσκεται στο Αιγάλεω, Μάρκου Μπότσαρη 60, επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.1731/13-3-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στην επιχείρηση ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε , έδρα: Λ. ΣΠΑΤΩΝ 81 – ΓΕΡΑΚΑΣ, συνολικό διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) και αναλυτικά:

Α) χίλια ευρώ (2Χ500,00€) διπλασιαζόμενο λόγω υποτροπής, για τη μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης της ποικιλίας και του τόπου παραγωγής του είδους ΤΟΜΑΤΕΣ, το οποίο συνιστά ελλιπή αναγραφή επί της πινακίδας και αποτελεί  παράβαση του άρθρου 7§1 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 29§4 της Υ.Α 91354/2017, που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500,00€) ανά είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29§5Γα της ίδιας Απόφασης.

Β) πεντακόσια ευρώ (500,00€) για τη μη αναγραφή στην πινακίδα πώλησης της ποικιλίας του είδους ΠΑΤΑΤΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΕΙΑΣ, το οποίο συνιστά ελλιπή αναγραφή επί της πινακίδας και αποτελεί  παράβαση του άρθρου 7§1 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 29§4 της Υ.Α 91354/2017, που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500,00€) ανά είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29§5Γα της ίδιας Απόφασης.