Με την υπ’ αριθ. 17406/15-10-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-2017), στην εταιρεία MARKET IN A.B.E.E.,  διότι σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 03-10-2018 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πελοποννήσου 11 & Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, διαπιστώθηκε  έλλειψη πινακίδας με την απαιτούμενη ένδειξη τιμής για ένα προιόν. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00) με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 παρ. 4Β της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α.