Με την με αριθ. 1762/12-05-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00), για παράβαση του άρθρου 65§1 του Ν. 4446/16 (Α΄ 240) και του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/17 (Β’ 1445/27-4-17) στην επιχείρηση «DELICO» ΝΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, στις 29-04-2021 στο κατάστημα της επί της οδού Αγίου Τρύφωνος 50  – 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε εγκατεστημένο τερματικό αποδοχής καρτών POS. Το παραπάνω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4§1 της ΚΥΑ 45231/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.