Με την υπ’ αριθ. 19471/21-11-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00), για παράβαση του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 4446/16 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/22-12-16) και του άρθρου 1 παρ 1,2 της ΚΥΑ 45231/17 (ΦΕΚ Β’ 1145/27-4-17), στην επιχείρηση ΚΡΥΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. (καφετέρια),  διότι σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 31-10-2018 στο ανωτέρω κατάστημα επί της οδού Ευρυπίδου 11 στο Χολαργό, διαπιστώθηκε  έλλειψη τερματικού αποδοχής καρτών POS.Για τα παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500,00) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ΚΥΑ 45231/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.