ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1957/14-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΕΛΕΝΗ Α. ΝΤΟΥΝΗ ΨΙΛΙΚΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ, ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-07-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής πώλησης στο ψυγείο με τα γάλατα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.