Με την υπ’αρ.17241δις/6-11-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων  (500,00) ευρώ  σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.9 β. της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του  Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «FΗP ΕΛΛΑΣ Α.Ε»  [έδρα: Αχαρνών 36  στην Κηφισιά Αττικής], επειδή μετά από εξέταση δείγματος  της Β ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών ,  διαπιστώθηκε ότι η  προαναφερόμενη επιχείρηση διακινεί  το προϊόν « σφουγγάρι magic cleaner –vileda», το οποίο είναι   ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ  ως προς την πληρότητα των ενδείξεων αυτού επί της  συσκευασίας του, καθότι δε φέρει  πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεσή του (πολυουρεθάνη και  συμπολυμερές  μελαμίνης–φορμαλδεϋδης) σύμφωνα με την ΥΑ Α2-861/2013, άρθρο 68, παρ.δ (ΦΕΚ 2044Β/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α Α2-718/2014. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 68 παρ.1.δ της Υ.Α. Α2-718/2014 .”