ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2012/18-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ «SOLEDAD» ΑΧΑΡΝΩΝ 421, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-07-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα αναψυκτικά στο ψυγείο εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.