ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

[ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

                     Με την αρ. πρωτ. 203/09-02-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας

   Αττικής επεβλήθη πρόστιμο 8.000 (οκτώ χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

   ΠΕΝΤΕ ΑΕ υπ/μα Αντιγόνης 201 & Δαμασκίου, (Εδρα : ΛΕΝΟΡΜΑΝ 129-104 42 Αθήνα)

  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 30-1-2017 διαπιστώθηκε

   έλλειψη πινακίδων τιμών  σε 4 προϊόντα το οποίο είναι παράβαση των άρθρων 7&22 του Ν. 4177/13 και του άρθρου

   1 παρ. 5α των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.