ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2069/ 29-09-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000  (χιλίων  ευρώ) στην επιχείρηση

  << Β.ΜΠΟΘΟΣ ΑΕΒΕ, Αιόλου 53  , ΑΘΗΝΑ   >> ,

διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις  22 /09/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμής σε προϊόν (Ριχτάρι),    κατά παράβαση του άρθρου7   του Ν. 4177/13 και του άρθρου 1  της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.