Με την με αριθ. 2162/29-03-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση “ΤΣΑΠΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ” (κυλικείο 2ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής) για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο ανωτέρω σχολικό κυλικείο στις 18-03-2019, διαπιστώθηκε έλλειψη αναρτημένου τιμοκαταλόγου με τις τιμές των διατιμημένων ειδών κατά παράβαση του άρθρου 115§5β των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 115 § 6Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.