ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2163/02-08-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΤΟ ΠΡΟΔΟΡΠΙΟΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Ακαδημίας 52, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-07-2016, διαπιστώθηκε α. μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι το κοτόπουλο ήταν κατεψυγμένο ενώ αυτό βρέθηκε στον καταψύκτη, κατά παράβαση των άρθρων 7&10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και β. το φύλλο διαμαρτυρίας ήταν ασφράγιστο από το κατάστημα και την Υπηρεσία μας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 96 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.