Με την υπ’ αρ. 2184/2-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα στην οδό Ιωαννίνων 17 στον Άνω Κορυδαλλό, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 21/2/2018 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Γαζίας 76 στον Άνω Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  της τιμής κιλού και του βάρους του τεμαχίου επί της πινακίδας πώλησης για το προϊόν «ψωμί ολικής πολύσπορο», κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 3 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).