Με την υπ’ αριθμ. 1697/1-9-2016 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΚΛΗΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που εδρεύει στην Ύδρα για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 24/8/2016 στην εν λόγω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις στο προϊόν «παγωτίνια», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014.