Με την υπ’ αριθ. 22074οίκ/06-12-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με έδρα Κ.Α.Α. Ι 39 – 41 στον Αγ. Ιωάν. Ρέντη για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε σε υποκατάστημα της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. στο Ηράκλειο Αττικής διαπιστώθηκε ότι επί του προσκομισθέντος τιμολογίου για το είδος ‘ντομάτα προέλευσης Πρέβεζας’ δεν αναγραφόταν η ποικιλία του είδους κατα παράβαση του άρθρου 30§3Α που τιμωρείται διοικητικά με το άρθρο 30§4Γ της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης με €2.000,00.