Με την υπ’αρ. 22136/30-12-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4, και του άρθρου 91 παρ. 5 της υπ’ αρ Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-7-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13), στην επιχείρηση «”CATWALK”-ΑΠ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » που εδρεύει στον Άλιμο (Θουκυδίδου 35), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 22-12-2015 στην καφετέρια που διατηρεί η προαναφερόμενη επιχείρηση στον Άλιμο επί της οδού Θουκυδίδου 35, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α) Δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου , κατά παράβαση του άρθρου 90 παρ. 2 της υπ’αρ Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης.

Β) Στα ποτά (μπύρες) δεν αναγράφονταν επί του τιμοκαταλόγου η ειδικότερη ονομασία του είδους και ο όγκος του περιεχομένου κάθε συσκευασίας σε ml, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4 ε της υπ’ αρ Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης.