ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2364/16 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο 10,000 € ( δέκα χιλιάδων ευρώ)  στην

SHELL ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.  , που βρίσκεται στην οδό Σ. Βέμπο 15 και Τσιτσάνη στην ΓΛΥΦΑΔΑ

διότι διαπιστώθηκε ελλειποβάρεια κατά 0,7% λιγότερο του κανονικού στην παράδοση καυσίμου από  την αντλία Νο. 3 Αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του αρθρ. 20 παρ. 3  του Ν.4177/13 .