Με την αρ. πρωτ. 2408/15-06-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΣΙΝΤΗΙΔΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», Πλ. Πλαστήρα 10 & Ερατοσθένους 33, Παγκράτι, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24-05-2021, διαπιστώθηκε έλλειψη (σε λειτουργία) μηχανισμού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές. Τα παραπάνω αποτελούν παραβάσεις  του άρθρου 65 του Ν. 4446/16 σε συνδυασμό με τις Κ.Υ.Α 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄1445/27.04.2017), Κ.Υ.Α 86437/2017(ΦΕΚ Β΄ 2881/21.08.2017) και Κ.Υ.Α 133473/11.12/2017 (ΦΕΚ Β΄4309/11.12.2017).