Με την αριθμ.πρωτ. 2739 σχετ. 2411/12-07-2021 Απόφαση, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α., επιβλήθηκε πρόστιμο, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,0) ευρώ στο πρατήριο υγρών καυσίμων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΗΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με έδρα την Ελευσίνα  διότι έπειτα από δειγματοληψία από κλιμάκιο ελέγχου του  Δ3΄ Τμήματος εκ των Υστέρων Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε., η Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης  του Γ.Χ.Κ. με την έκθεση Α΄ εξέτασης δείγματος 719/Δ3/21  και την έκθεση της κατ’ έφεση εξέτασης δείγματος, έκρινε  ότι πρόκειται για δείγμα  Βενζίνης  Αμόλυβδης 100 RON ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ , ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία, διότι σε συνολικό όγκο 1100 ml διαχωρίζονται 2 ml νερού και υποστήματος (Αποφ. ΑΧΣ  147/2015 ΦΕΚ 293/Β/2016, Αποφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, Αποφ. ΑΧΣ 77/2016 , ΦΕΚ 4217/Β/2016). Τα προαναφερθέντα  συνιστούν παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 20§5 του Ν.  4177/2013 (ΦΕΚ 173 τεύχος Α) και του άρθρου 1 παρ. 8.1.i της Υπουργικής Απόφασης  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 πίνακας 8.1β.(ΦΕΚ 1039/Β/2010)