Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 3/4/2018 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου, στην επιχείρηση ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.2438/26-4-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), διότι διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), για την αποδοχή πληρωμών μέσω καρτών, ενώ δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στους κωδικούς δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Αρθρ. 1§1 της Κ.Υ.Α. 45231 (ΦΕΚ 1445/Β’/27-4-2017) και για τους οποίους είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα. Η μη ύπαρξη τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), συνεπάγεται τη μη αποδοχή πληρωμών μέσω καρτών, το οποίο αποτελεί παράβαση του Αρθρ. 65§1 του Ν. 4446 (ΦΕΚ 240/Α’/22-12-2016), σε συνδυασμό με το Αρθρ. 1§1 της Κ.Υ.Α. 45231 (ΦΕΚ 1445/Β’/27-4-2017).