ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2517/15-09-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

MINI MARKET IBRAHIM MOHAMED, Πιπίνου 102, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-09-2016, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ότι ότι είχε προς πώληση αναψυκτικά πολυσυσκευασίας ενώ τα πωλούσε σαν μεμονωμένα προιόντα (cocacolaκουτάκι 375 ml), κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.